XXXV sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Budżet 2013, muzyczne ulice

Tak, tak, czas szybko płynie i pora już na wstępny projekt budżetu na rok 2013. A w nim? Plan wydatków - 4,9 mln zł na transport i łączność, 4,7 mln zł na drogi publiczne i gminne, 5,7 mln na gospodarkę mieszkaniową, blisko 3,4 mln zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Największa pozycja w budżecie to wydatki oświatowe. Plan przewiduje na nie 123 mln zł – 47 mln pójdzie na szkoły podstawowe, blisko 6 mln na oddziały przedszkolne w szkołach, 38 mln zł na przedszkola, 22,5 na gimnazja, 2,3 mln na licea ogólnokształcące. Projektowane wydatki na pomoc społeczną to kwota 15,3 mln zł, zaś edukacyjna opieka wychowawcza (do której zalicza się m.in. działalność edukacyjną świetlic szkolnych i funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych) pochłonie blisko 14 mln zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to projektowane wydatki w kwocie 3 mln zł, zaś kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to kwota 8,2 mln zł. Na kulturę fizyczną i sport – wedle planu – przewidziano blisko 6,2 mln zł. Ogółem wydatki budżetowe będą stanowić niebagatelną kwotę nieco ponad 206 mln zł. Wstępny projekt, po technicznych korektach, został przyjęty przez białołęckich radnych. Nie oznacza to, że dyskusja nad budżetem została zamknięta. Nasi czytelnicy zapewne już wiedzą, że poprawki do budżetów są niemal permanentne.

Nadanie bardzo muzycznych nazw nowym białołęckim ulicom, to był kolejny punkt październikowej sesji. Giuseppe Verdiego, Giacomo Pucciniego i Gioacchino Rossiniego – oto te nazwy. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w tej kwestii już jest. Teraz Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy poprosiło o pozytywną opinię białołęckich radnych. Czyż można było nie zgodzić się na tak miłe dla ucha nazwy? Odpowiednią uchwałą radni wyrazili swoją akceptację dla zacnych patronów ulic.

(egu)