Prawnik radzi

Odbiór pism sądowych

Założyłam ostatnio sprawę sądową. Nie otrzymałam na razie odpowiedzi z sądu. Mam zamiar wyjechać na jakiś czas za granicę. Kto będzie mógł odebrać pismo z sądu w moim imieniu. Czy mogę to zrobić tylko osobiście?            

Marta G.

Od lipca 2012 roku obowiązują zmienione w pewnym zakresie regulacje dotyczące szczególnego trybu doręczania pism w postępowaniu cywilnym. Niezmiennie jednak pismo sądowe doręczane w miejscu zamieszkania (miejscu wskazanym, jako adres dla doręczeń), pod nieobecność adresata, można doręczyć dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma, chyba że sąd wysyłający umieścił na stronie adresowej przesyłki napis wyłączający taki sposób doręczenia w ogóle lub w stosunku do oznaczonych osób. Zmianie uległy natomiast przepisy określające podmioty uprawnione do odbioru przesyłki w placówce pocztowej. Do tej pory możliwy był tylko osobisty odbiór pisma sądowego przez adresata. Obecnie osobą uprawnioną do odbioru przesyłki złożonej w placówce pocztowej operatora jest również osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1277 z późn. zm.)

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
kancelaria@leximus.pl