XXXVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Wpisać się w strategię

Zaplanowana na 18 października sesja nie będzie transmitowana na żywo w internecie – zdecydowali radni w głosowaniu, kończącym nadzwyczajną, XXXVI sesję, zwołaną 27 września na wniosek zarządu dzielnicy. Głównym tematem obrad był projekt uchwały w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Projekt strategii, wraz z uwagami i wnioskami prezydenta Warszawy oraz uwagami i wnioskami dzielnicy Targówek (łącznie ok. 170 stron) radni otrzymali na dzień przed sesją. Miłosz Stanisławski, w imieniu klubu radnych PiS, złożył wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały do komisji. Krzysztof Miszewski wyraził przekonanie, że choć radni dowiedzieli się późno, warto podjąć dziś pozytywną opinię, bo bez tego uwagi Targówka nie będą uwzględnione.
Wiceburmistrz Sławomir Antonik poinformował, że zarząd dzielnicy zajął się projektem strategii dzięki informacjom i inspiracji radnych z klubu PO; w trybie nagłym propozycje uwag przygotowali pracownicy wydziałów urzędu.
Uwagi można było zgłosić, logując się na stronie Mazowieckiego Biura Rozwoju najpóźniej do 28 września; w przeciwnym razie strategia nie zawierałaby ważnych dla Targówka inwestycji.

W załączniku Targówka zaproponowano dopisanie takich działań, jak: minimalizowanie marnotrawstwa (w tym strat energii, przeciwdziałanie wykluczeniu z procesów rozwojowych obszarów peryferyjnych Warszawy); wsparcie funkcjonowania i rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych funkcjonujących na terenie gmin; wykorzystanie energii, powstającej przy spalaniu odpadów komunalnych; prowadzenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa powodziowego, budowa zbiorników przeciwpowodziowych i opracowanie  programów przeciwpowodziowych; w opisie obiektów dziedzictwa kulturalnego uwzględnienie grodziska na starym Bródnie, cmentarzy na Targówku (Żydowskiego i Bródnowskiego) oraz zabudowy drewnianej, a wśród obiektów turystycznych – Grodziska na Bródnie i Parku Rzeźby oraz dopisanie Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego. Do zawartych w projekcie potrzeb inwestycyjnych dopisano 7 postulatów z zakresu transportu publicznego (m.in. budowę linii tramwajowych do Ząbek i na Białołękę oraz budowę parkingów podziemnych), budowę obwodnic miejskich, tras (Świętokrzyskiej, Nowo Zabranieckiej, Trasy i Mostu Krasińskiego) oraz przebudowy dróg gruntowych, budowę dróg S8 i S17; w zakresie kultury i sztuki – budowę pawilonu tematycznego przy Grodzisku na Bródnie i obiektu o charakterze kulturalno-społecznym na Targówku Fabrycznym, budowę hali widowiskowo-sportowej dla 25 tysięcy widzów przy Bramie Białostockiej; rozbudowę infrastruktury z zakresu ochrony zdrowia na osiedlu Zacisze Elsnerów, odnowienie i utrzymanie miejskich zasobów mieszkaniowych (w tym - przedwojennych); modernizacja sieci telekomunikacyjnej i energetycznej; budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej zbiorczej.

Danuta Winnicka wyraziła akceptację dla wniosków zarządu i w imieniu klubu radnych niezależnych zgłosiła propozycje wpisania do projektu strategii budowy ulicy Nowo Trockiej oraz modernizacji bazy edukacyjnej, m.in. termomodernizacji. Po dyskusji, radni jednomyślnie (17 glosami) poparli wpisanie do projektu budowy kompleksu oświatowego w rejonie ulic: Gilarskiej – Malborskiej – osiedla Wilno; 16 głosami, przy 1 wstrzymującym się – wpisanie modernizacji i rozbudowy placówek oświatowych; 11 głosami przy 1 wstrzymującym się - wpisanie budowy ulicy Nowo Trockiej.
Propozycję Tomasza Cichockiego, by w projekcie umieścić budowę Muzeum Kresowego, poparło 15 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Uchwałę, popierającą uwagi i wnioski prezydenta m.st. Warszawy oraz dodatkowe uwagi i wnioski dzielnicy Targówek do Projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, rada podjęła jednomyślnie, 17 głosami. W tej procedurze nie wzięli udziału m.in. Miłosz Stanisławski i Maciej Jankiewicz, którzy wcześniej opuścili salę obrad.

W końcowej części sesji odbyła się dyskusja na temat zakupu lub wypożyczenia elektronicznego systemu do głosowania, który został przetestowany 20 września. System jest wypożyczony do stycznia 2013 roku. Koszt zakupu to 15 – 20 tysięcy złotych, gwarancja na 24 miesiące. Po tych informacjach, podanych przez wiceburmistrza Sławomira Antonika, wniosek o wprowadzenie elektronicznego systemu do głosowania zaakceptowało 10 radnych, 4 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. W ostatnim głosowaniu, za bezpośrednią transmisją następnej sesji opowiedziało się 3 radnych, 9 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

K.