XXXIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Sztuka dyskusji

Siedem uchwał, podjętych w szybkim tempie, a w interpelacjach żywa dyskusja, głównie o sztuce – to w skrócie dorobek sesji Rady Dzielnicy Targówek 2 sierpnia. Obrady prowadził Zbigniew Poczesny, głosy liczył Daniel Wargocki. Frekwencja wahała się od 15 do 17 osób.

Projekt pierwszej uchwały dotyczył zmian w załączniku dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy na rok 2012. Omówiła je skarbnik dzielnicy Elżbieta Marecka. Wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje merytoryczne.

Po wyjaśnieniu wątpliwości, dotyczących wydatkowania przez Targówek 50 000 zł na znaki drogowe oraz różnic w dotacjach dla Domów Kultury („Świt” – 83 500 zł, „Zacisze” – 40 000 zł) – uchwałę podjęto 15 głosami, przy 2 wstrzymujących się. Uchwała przewiduje m.in.: zwiększenie do kwoty 50 162 zł środków finansowych na realizację projektu „Ja i moja Europa. Międzykulturowe wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej”; zwiększenie środków w budżecie WIR o kwotę 350 000 zł na bieżące remonty dróg; zwiększenie o 60 000 zł dotacji dla biblioteki na zakup nowości książkowych.

Po informacji o pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję edukacji i kultury, 15 radnych poparło, 1 wstrzymał się od głosu w sprawie uchwały, w której Rada Targówka występuje do Rady Warszawy o podjęcie uchwały o wyposażeniu Przedszkola nr 123 przy ul. Syrokomli w majątek, powstały w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26” o wartości początkowej 13 310 459,05 zł (budynki z wyposażeniem, plac zabaw, magazyn zewnętrzny, altany z tarasem, ogrodzenie, oświetlenie terenu, plac gospodarczy, plac parkingowy).

Tematem kolejnych uchwał były opinie o projektach wykazów lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Wykaz nr 10/2012, obejmujący 3 lokale (2 z ul. Rembielińskiej 2 i 1 z Żuromińskiej 14) poparło w głosowaniu 15 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wykaz nr 11/2012, obejmujący 7 lokali (2 z Bazyliańskiej 8, 2 z Węgrowskiej 3, 2 z Bolivara 8 i 1 ze Smoleńskiej 75) przyjęty został jednomyślnie – 16 głosami.

Podobna jednomyślność zapanowała w głosowaniu w sprawie zaopiniowania Programu Aktywności Lokalnej na lata: 2012, 2013 i I półrocze 2014 roku, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek w ramach projektu systemowego „Aktywny Targówek”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do młodzieży uczącej się w Zespole Szkół przy ul. Mieszka I i/lub młodzieży, która przerwała naukę ze względu na przedwczesne rodzicielstwo, nieaktywnej zawodowo, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Uczestnicy będą rekrutowani dwutorowo: na podstawie zgłoszeń dyrektora i pedagoga szkolnego oraz wskazania pracowników OPS.

16 głosami, przy 3 wstrzymujących się, Rada Targówka negatywnie zaopiniowała projekt uchwały m.st. Warszawa w sprawie zmiany nazwy ulicy Świdnickiej (na odcinku pomiędzy ul. Smoleńską a Gościeradowską) na ul. ppor. Jana Wójcika ps. „Znicz”, oficera Armii Krajowej. W uzasadnieniu zaznaczono, że ulica Świdnicka nosi tę nazwę od kilkudziesięciu lat; w dzielnicy Praga Południe znajdują się: ulica  Znicza i Park Znicza; ppor. Jan Wójcik „Znicz” mieszkał na ul. Wileńskiej i dowodził atakiem na koszary I Pułku Piechoty Legii Akademickiej przy ul. 11 Listopada na Pradze; Rada Dzielnicy Targówek proponuje upamiętnić go na terenie Pragi Północ.

W ostatniej podjętej 2 sierpnia  uchwale, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołano Joannę Mroczek ze składu komisji infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska i powołano do składu komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W interpelacjach jako pierwszy zabrał głos Andrzej Gapys, pytając o obiekt z paletami, znajdujący się za budynkiem Urzędu Targówka: kto to wymyślił, kto zaakceptował, ile pieniędzy wydatkowano na tę sztukę, kto o to dba, czy uzgodniono to z komisją edukacji i kultury, czy komisja opiniowała środki finansowe na ten cel? Wyjaśnień udzielił wiceburmistrz Krzysztof Mikołajewski: obiekt jest opisany na tablicy, projekt zyskał II miejsce w konkursie, znajduje się na działce miejskiej, środki pochodzą z budżetu miasta i od sponsorów współpracujących z artystą. Teren udostępniony jest artyście do końca października.

Burmistrz Grzegorz Zawistowski przypomniał: „O gustach się nie dyskutuje, o efektach pracy artystów – też”. Poinformował, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ogrodzenie i regulamin – wziął na siebie organizator przedsięwzięcia. Odmienne opinie o obiekcie wyrazili: Michał Jamiński i Jędrzej Kunowski.

Obiektem zainteresowania oraz kontrowersyjnych opinii był także Park Rzeźby i serwetki z logo tego obiektu.
Padło wiele pytań, dotyczących Miejskiego Systemu Wypożyczania Rowerów na Targówku. Z odpowiedzi członków zarządu dzielnicy wynika, że Targówek chce przystąpić do systemu, jest koncepcja zorganizowania kilku punktów w porozumieniu z Pragą Północ.

W obronie starszych, schorowanych kobiet, eksmitowanych niezgodnie z prawem, wystąpiła Agnieszka Kaczmarska.
Burmistrz obiecał sprawdzenie stanu tych spraw i przesłanie informacji do pani radnej. Odpowiadając na pytanie, kto odpowiada za sprawy kultury w Dzielnicy Targówek, wymienił wiceburmistrzów: Krzysztofa Mikołajewskiego i Sławomira Antonika (kwestie finansowe). Regulamin urzędu nadal nie został podpisany przez prezydenta Warszawy.

Po kilku kolejnych wypowiedziach radna Joanna Mroczek poprosiła, by dyskusja stała się merytoryczna. Na ile trafne były opinie: „wypowiedzi są komiczne i nieprzyjemne”, „dyskusja zamienia się w pyskówkę” – można ocenić, czytając stenogram z sesji.

Przed zakończeniem sesji, na wniosek Anny Moczulskiej, radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego dyrektora SP 84 Andrzeja Zawadzkiego.

 

K.