XXXII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Bez głosów przeciwnych

Ostatnia przed wakacjami sesja, 28 czerwca, zaczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłej Alicji Sadowskiej, radnej w kadencji 2006-2010.

Porządek obrad odbiegał od tradycyjnego: na początku znalazły się projekty dwóch uchwał, potem przyjęcie protokołów z dwóch sesji, po nich znów projekty dwóch uchwał, na koniec – interpelacje i wnioski. Liczenie głosów przewodniczący rady Zbigniew Poczesny powierzył Miłoszowi Stanisławskiemu.
Projekty uchwał, zawierających wykazy nr 8 i 9 lokali komunalnych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców, zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez komisję merytoryczną. W głosowaniu poparli je wszyscy radni obecni w tym momencie na sesji – 17 osób.

Wykaz nr 8 obejmuje 14 lokali, w budynkach: Smoleńska 73 i 87, Bazyliańska 8, Gościeradowska 1, Majowa 5, Krasiczyńska 10, Łojewska 16, Suwalska 21, Toruńska 84, Złotopolska 10 i 15, Orłowska 2, Żuromińska 8.

Wykaz nr 9 obejmuje 20 lokali, w budynkach: Łojewska 10 i 16, Rembielińska 13, 15 i 19, Gościeradowska 1, Złotopolska 11, Łabiszyńska 23, Majowa 5.
Protokół z sesji XXIX przyjęto po drugim liczeniu głosów: 12 – za, 4 – wstrzymujące się. Za przyjęciem protokołu z XXX sesji głosowało 14 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Jednomyślność wróciła w głosowaniu projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nazw niektórych ulic i skweru w Dzielnicy Targówek.

W ramach prac nad „Katalogiem ulic i placów m.st. Warszawy”, przy współudziale językoznawców, varsavianistów i historyków opracowano zasady zapisywania nazw obiektów miejskich. Uchwała ma charakter korygujący, nie zmienia stanu faktycznego w zakresie adresów zamieszkania/zameldowania i nie powoduje konieczności zmiany dokumentów; nie wywołuje skutków finansowych dla Dzielnicy Targówek. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Ostatnia uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi Pawła Antczaka na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi, Magdaleny Raboszuk. W toku postępowania wyjaśniającego, zarzuty nie potwierdziły się. Komisja rewizyjna uznała skargę za bezzasadną z przyczyn faktycznych i prawnych. Uchwałę o bezzasadności skargi poparło 14 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

Ożywienie wywołała interpelacja Jędrzeja Kunowskiego w sprawie podziału klasy i rozdzieleniu uczniów do innych klas na tym samym poziomie w Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20. Sprawa była już omawiana na posiedzeniu komisji edukacji i kultury. Wiceburmistrz Sławomir Antonik poinformował, że w tej sprawie odbyło się spotkanie z dyrektorką szkoły i z przedstawicielami rodziców. Wcześniej, pani dyrektor zapomniała poinformować rodziców klasy 6-latków, że do ich klasy, po pewnym czasie, dołączą inni uczniowie (klasy liczą 22 – 23 uczniów, norma  wynosi 27 uczniów).

Radna Agnieszka Kaczmarska zarzuciła burmistrzowi, że na spotkanie zostali zaproszeni tylko wybrani rodzice; zapytała o konsekwencje, jakie wyciągnął wobec pani dyrektor i jak ona tłumaczyła się z błędów. W odpowiedzi wiceburmistrz Antonik przypomniał, że pracodawcą dyrektora szkoły jest prezydent miasta; burmistrz ma ograniczone możliwości wyciągania konsekwencji; została przeprowadzona  odpowiednia rozmowa. Do reprezentowania wszystkich rodziców wyznaczona jest trójka klasowa i rada rodziców – przedstawiciele obydwu tych grup byli na spotkaniu w jego gabinecie. Sprawa jest otwarta; rozwiązanie nastąpi na początku września, gdy będzie wiadomo, jak liczne będą poszczególne klasy.

Jako ostatni wypowiedział się na sesji przewodniczący Zbigniew Poczesny. Poinformował o powstaniu nowego klubu Radnych Niezależnych, do którego należą: Danuta Winnicka – przewodnicząca, Lilianna Lach, Zbigniew Poczesny i Krzysztof Sirko. Podał termin następnej sesji: 2 sierpnia.
 

K.