Plan Miejscowy Winnicy pilnie potrzebny

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego uprawomocniło decyzję środowiskową, pozytywnie opiniującą projekt wybudowania w północnej części Białołęki dwóch 35-piętrowych wieżowców. Jedyna nadzieja, aby tak się nie stało - w szybkim uchwaleniu MPZP Winnicy.

Ta decyzja środowiskowa od początku żyła podwójnym życiem, to znaczy postępowania administracyjne z nią związane toczyły się jakby w dwóch obiegach. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy dwóch 118-metrowych budynków, które w pobliżu projektowanego skrzyżowania ulic Modlińskiej i Światowida zamierza zbudować firma BARC.

Wieżowce, mieszczące w sumie 600 mieszkań, powierzchnie handlowe, biura oraz garaże i parkingi w podziemiach miałyby stanąć w okolicy, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna, nie przekraczająca czterech kondygnacji, a w pobliżu, wzdłuż zalesionej skarpy rosną zabytkowe dęby.

Mimo oczywistego zagrożenia, jakie taka budowa stwarza dla środowiska przyrodniczego oraz mimo licznych protestów mieszkańców sąsiedniego osiedla "Winnica", 19 stycznia 2009 r. Biuro Ochrony Środowiska w imieniu Prezydenta Warszawy wydało Decyzję Uwarunkowań Środowiskowych nr 48/OŚ/2009 przychylną dla tego projektu. I w tym momencie zaczyna się podwójne życie sławnej Decyzji Środowiskowej. Pierwszy obieg postępowania administracyjnego:

W wyniku odwołania wniesionego przez Stowarzyszenie Mieszkańców ul. Mehoffera w Obronie Miru Domowego, Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Poetów 10C, Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" oraz Stowarzyszenie Ekologiczne "Światowid" Decyzja nr 48 została 10.09.2009 unieważniona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO), które nakazało I instancji ponownie rozpatrzeć sprawę.

BARC zaskarżył orzeczenie SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA 17.06.2010 r. oddalił skargę, na co BARC wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Po bardzo długim okresie rozpatrywania sprawy, 25.01.2012 r. NSA unieważnił zarówno wyrok WSA, jak i decyzję SKO. Tak więc Decyzja nr 48/OŚ/2009, zezwalająca na budowę wież, stała się prawomocna. Drugi obieg postępowania administracyjnego:

Tymczasem Biuro Ochrony Środowiska, nie czekając na rozstrzygnięcie spraw w sądach administracyjnych "pierwszego obiegu", 9.11.2010 r. wydało ponownie Decyzję Środowiskową, którą tym razem, nie pomnąc, że już raz ją unieważniło, SKO utrzymało w mocy 13.09.2011 r. Z powództwa Stowarzyszenia Mieszkańców ul. Mehoffera w Obronie Miru Domowego oraz Stowarzyszenia Ekologicznego "Światowid" sprawa trafiła do WSA. Termin rozprawy nie jest znany.

Teoretycznie sądy administracyjne mogą wydać odmienne decyzje niż w "pierwszym obiegu" - czasem drobne niuanse powodują odrębność postępowań administracyjnych. Tak więc sąd może sprawę rozpatrywać, a nie stwierdzić, że była już ona rozpatrywana i powództwo oddalić. Doszłoby wtedy do zaistnienia swoistego paradoksu: sprawa dotyczy przecież tej samej inwestycji.

Najpewniejszym jednak rozwiązaniem problemu będzie uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida, cz.1, którego projekt określa maksymalną wysokość zabudowy wielorodzinnej na tym terenie do 20 m nad poziom terenu. Plan Miejscowy jest wiążącym dokumentem dla inwestorów i BARC nie będzie mógł postawić budynków 6-krotnie wyższych niż w planie ustalono. Wobec uprawomocnienia się Decyzji BOŚ sprawa uchwalenia planu stała się bardzo pilna.

Z zapytaniem o termin głosowania i uchwalenia MPZP Winnicy w rejonie ul. Światowida cz.1 zwróciliśmy się do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Dagmara Strzelczyk z Wydziału Prasowego Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta uzyskała w Biurze Architektury informację, że MPZP Winnicy został 23 grudnia 2011 roku skierowany do akceptacji Prezydenta m.st. Warszawy a następnie do Rady Miasta. Ustalenie terminu wprowadzenia tego tematu do porządku obrad leży już po stronie Rady.

Dyskusja nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida odbyła się 4 marca 2011 r., a więc mija już niemal rok, a prace nad planem ciągle trwają. Uchwalenie Planu przewidywano na przełomie 2011/2012 roku. Miejmy nadzieję, że opóźnienie nie będzie duże i MPZP Winnicy wkrótce zostanie uchwalony.

J.

5827