Dialog - nowe otwarcie

Styczniowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ w związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego poświęcono głównie kwestiom formalnym, sprawozdawczo-wyborczym. Przewodniczącym na kolejną kadencję został wybrany Krzysztof Tyszkiewicz. Do prezydium w jego dotychczasowym składzie: Tomasz Peszke (Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów"), Antoni T. Dąbrowski (SPCM), Maria Pokój (Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi") oraz Olga Wieczorek-Trzeciak (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom") dołączył Mikołaj Czerny (Armia Zbawienia). Zespołowi roboczemu ds. rewitalizacji ponownie przewodniczyć będzie Tomasz Peszke.

W ramach zaległości, które powstały, gdy zabrakło osoby opiekującej się DKDS ze strony urzędu przyjęto trzy zaległe protokoły. Po autopoprawkach przegłosowano także sprawozdanie prezydium, podsumowujące aktywność komisji w minionym roku. Odbyło się dziewięć planowych posiedzeń komisji oraz jedno nadzwyczajne, poświęcone tematyce planu zagospodarowania Portu Praskiego. Sprawozdania z posiedzeń były do połowy roku zamieszczane także na stronie internetowej Centrum Komunikacji Społecznej. Późniejsze, aż do końca roku, pozostawały niedostępne z powodu przebudowy tejże strony. Z tym problemem borykały się, niestety, wszystkie miejskie i dzielnicowe komisje dialogu społecznego.

Ocena współpracy z władzami, podobnie jak w latach minionych, nie jest jednoznaczna. Choć nowy zarząd wykazał otwartość na współpracę z organizacjami społecznymi, a w spotkaniach uczestniczyli urzędnicy różnych pionów i szczebli, nadal brak zamknięcia tych dyskusji postulowanym od dawna przez stronę społeczną spójnym dokumentem strategicznym - Strategią dla Pragi. Temu tematowi, w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych, ma być poświęcone marcowe posiedzenie DKDS.

Działania powołanych w minionym roku dwóch zespołów roboczych: rewitalizacyjnego i społecznego zmierzały do nawiązania trwałej współpracy z urzędem w tych obszarach oraz stworzenia zrębów niezbędnych dla mieszkańców Pragi rozwiązań strategicznych. Pozytywnym przykładem podjęcia współpracy, było zorganizowanie na wniosek DKDS konkursu i wejście urzędu w partnerstwo z organizacjami pozarządowymi w ramach tworzenia Gminnych standardów wychodzenia z bezdomności. Ostra krytyka braku konsultacji przy remoncie ulicy Białostockiej zaowocowała modelowymi konsultacjami rewitalizacji ulicy Kawęczyńskiej. Trudno jednak uznać za sukces współpracę strony społecznej z ZGN przy zazielenianiu praskich podwórek.

Na minus należy zapisać także fakt, że nadal na oficjalne wystąpienia DKDS do władz Warszawy nie ma żadnego formalnego odzewu. Choć stowarzyszenie lub pojedynczy obywatel mają prawo domagać się odpowiedzi w trybie określonym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, to w przypadku komisji dialogu społecznego urzędnicy nie zawsze uznają działanie tych samych przepisów i procedur.

Pomimo nie zawsze dużej frekwencji - w posiedzeniach DKDS uczestniczyło jednorazowo od 10 do 20 osób - w ramach uprawnień przewidzianych w Programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, udało się wydelegować przedstawicieli do wszystkich dzielnicowych komisji konkursowych.

Na posiedzenie lutowe przeniesiono sprawozdanie z działań zespołu społecznego oraz powołanie zespołu ds. kultury. Ustalono też ramowy plan pracy na najbliższe pół roku. Po marcowej rozmowie na tematy strategiczne, w kwietniu będą omówione projekty muzealnicze na Pradze Północ, w maju przewidziano spotkanie informacyjne na temat przygotowań do Euro 2012, zaś w czerwcu powróci tematyka socjalna.

Termin kolejnego posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ wyznaczono na 15 lutego.

Kr.

5236