Szansa dla pacjenta

Rozpoczyna pracę Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Każdy pacjent, który po 1 stycznia 2012 r. poniósł szkodę podczas leczenia w szpitalu może złożyć wniosek do Komisji. Jest ona szybszą alternatywą dla postępowań sądowych - powinna wydać orzeczenie w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jej siedzibą jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

W skład komisji wchodzi 16 członków - 8 ma wyższe wykształcenie medyczne, a druga połowa wyższe wykształcenie prawnicze. Kandydatów zgłaszały samorządy zawodowe: lekarzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz adwokatów i radców prawnych, a także organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta. Wojewoda mazowiecki powołał 14 z 16 członków komisji, a po jednym Minister Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Ich kadencja potrwa 6 lat. Przewodniczącym komisji został Jacek Chojnacki.

Komisja będzie ustalać, czy zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć było następstwem diagnozy, leczenia lub zastosowania leku, niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Komisje nie będą orzekać kwoty odszkodowania - jego wysokość będzie uzgadniana między wnioskodawcą a ubezpieczycielem szpitala. Odszkodowanie może wynieść do 100 tys. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i 300 tys. zł, jeśli doszło do śmierci. Postępowanie dotyczy świadczeń udzielanych tylko i wyłącznie w szpitalu. Wniosek może złożyć pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta - spadkobierca w ciągu roku od dnia, kiedy pacjent dowiedział się o zakażeniu czy uszkodzeniu ciała oraz nie później niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Wniosek wnosi się do wojewódzkiej komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Powinien zawierać dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres), dane szpitala, uzasadnienie, propozycję odszkodowania oraz określenie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Do wniosku należy też dołączyć dowody dotyczące okoliczności zdarzenia oraz potwierdzenie opłaty za jego złożenie.

Komisję powołano na podstawie ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Więcej informacji na stronie: www.mazowieckie.pl/portal/pl/937/8033/Komisja_ds_Orzekania_o_Zdarzeniach_Medycznych.html

Skład Komisji: Jacek Chojnacki, Natalia Łojko, Katarzyna Osowicz - Szewczyk (rekomendowani przez samorząd zawodowy adwokatów oraz radców prawnych); Krzysztof Dziubiński, Bogusław Rentflejsz, Joanna Robak, Piotr Winciunas (rekomendowani przez samorządy zawodowe: lekarzy oraz pielęgniarek i położnych); Barbara Daniluk - Kula, Lucyna Drążek, Maria Ejchart, Mariola Kler, Ludwik Kochowski, Grzegorz Sobieski (rekomendowani przez organizacje społeczne działające na rzecz prawa pacjenta), Dorota Karkowska (powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta), Krzysztof Pajączek (powołany przez Ministra Zdrowia).

Ivetta Biały
rzecznik Prasowy
Wojewody Mazowieckiego

4855