Dialog - podsumowania i plany

Ostatnie przedwakacyjne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy na pierwszą połowę 2011 roku, poświęcono podsumowaniom oraz przyjęciu planu pracy na drugie półrocze. Wbrew zapowiedziom nie podjęto tematu konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok, ponieważ materiały nie dotarły na czas do urzędu.

Gościem specjalnym był zaproszony przez panią burmistrz Andrzej Franków - wicedyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, który przedstawił zmiany w komunikacji miejskiej, związane z rozpoczęciem budowy II linii metra i remontami torowisk. Prace potrwają ponad dwa lata, a skala przedsięwzięcia na Pradze jest wyjątkowa. Wystarczy powiedzieć, że budowana metodą odkrywkową stacja metra "Wileńska" będzie miała głębokość 35 metrów, czyli więcej niż wysokości kamienic stojących wzdłuż Targowej.

Zamknięcie ulicy Targowej na odcinku Ząbkowska - 11 Listopada nastąpi najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie lub w końcu sierpnia. Dla ruchu samochodów pozostanie ul. Ratuszowa oraz Ząbkowska, dalej Kłopotowskiego (powrót Okrzei). Samochody indywidualne w kierunku Centrum z Al. Solidarności będą kierowane w Szwedzką. Odcinek od Szwedzkiej do pl. Bankowego będzie przeznaczony tylko dla komunikacji miejskiej. Tramwaje z Bródna będą z 11 Listopada skręcać w prawo, do Ratuszowej. W ul. Jagiellońskiej powstanie łącznik z linią tramwajową w Al. Solidarności.

Trasy autobusów z ul. Targowej zostaną przeniesione na Jagiellońską, która na czas budowy metra odzyska swoją ciągłość. Linie autobusów podmiejskich kończące trasę przy Dw. Wschodnim pojadą do Pl. Bankowego. Po rozpoczęciu budowy metra, tramwaje w Targowej będą kursować tylko od Kijowskiej, i to wyłącznie do czasu modernizacji linii w Zielenieckiej. Wówczas najlepiej będzie się przesiąść do autobusu, bowiem spod Bazyliki na Kawęczyńskiej do Centrum tramwaje pojadą do Ronda Waszyngtona naokoło - przez Wiatraczną. W ulicy Jagiellońskiej od Ronda Starzyńskiego do Ratuszowej wyznaczony zostanie buspas, a odcinek pomiędzy Ratuszową i Kłopotowskiego będzie dostępny tylko dla komunikacji miejskiej. Obecne ciągi piesze i rowerowe w Al. Solidarności i ul. Targowej zostaną zachowane. Szczegółowe przebiegi tras poszczególnych linii będą jeszcze konsultowane i zmieniane na bieżąco, w miarę obserwacji potrzeb pasażerów. Informacje na temat reorganizacji komunikacji miejskiej w związku z rozpoczęciem budowy metra w najbliższych tygodnia będą szeroko rozpowszechniane. Przewidziano też jedno ogólne spotkanie z mieszkańcami z okolic objętych ograniczeniami w ruchu pojazdów indywidualnych.

Zaprezentowano wyniki pracy zespołów roboczych wyodrębnionych w ramach KDS. Dwa z nich - ds. rewitalizacji i spraw społecznych spotykały się regularnie. Pierwszy wypracował ponadto dwa stanowiska: w sprawie koniecznego opracowania koncepcji zagospodarowania ul. Targowej po wybudowaniu metra oraz przyjęte na bieżącym posiedzeniu postulaty dot. poprawy bezpieczeństwa na ul. Białostockiej. Trzeci zespół roboczy, ds. kultury, z powodu zbyt małej liczby uczestników nie podjął działania.

W ramach przygotowania planu pracy na drugie półrocze podnoszono potrzebę ściślejszej współpracy między zespołami roboczymi, położenia większego nacisku na konsultacje społeczne i działania edukacyjne w tym zakresie.

Tomasz Peszke zaproponował przybliżenie założeń "Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich" oraz dyskusję nad możliwością wdrożenia rozwiązań tam proponowanych na Pradze Północ. Karta Lipska jest dokumentem państw członkowskich Unii Europejskiej, mającym na uwadze wyzwania i możliwości, a także różnice historyczne, gospodarcze, społeczne i ekologiczne europejskich miast. Ministrowie państw członkowskich uzgodnili wspólne zasady i strategie polityki rozwoju miejskiego. W ramach Karty, przyjętej w Lipsku w maju 2007 r., zostały określone dwa kluczowe cele: wykorzystanie na większą skalę zintegrowanego podejścia do polityki rozwoju miejskiego oraz zwrócenie szczególnej uwagi na najuboższe dzielnice w kontekście miasta jako całości. W ramach pierwszego celu zostały określone następujące strategie: tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, modernizacja sieci infrastruktury i poprawa wydajności energetycznej, aktywna polityka innowacyjna i edukacyjna. W kontekście drugiego celu państwa członkowskie UE za najważniejsze uznały następujące działania: realizację strategii podnoszenia jakości środowiska, wzmocnienie gospodarki lokalnej i lokalnej polityki rynku pracy, aktywną politykę edukacji i szkoleń dla dzieci i młodzieży, promowanie sprawnego i korzystnego cenowo transportu miejskiego. Dobre zarządzanie ma się przyczynić do zmniejszenia różnic wewnątrz dzielnic i pomiędzy nimi, stwarzając obywatelom możliwość uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym. Ustalono, że tym ważnym tematem DKDS zajmie się na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu, we wrześniu.

Przewodniczący Krzysztof Tyszkiewicz przedstawił założenia akcji "Stop janosikowe" prowadzonej przez członków Związku Stowarzyszeń Praskich. Jest o co walczyć, ponieważ Warszawa co rok płaci miliard złotych "janosikowego". Zakwestionowano nie sam fakt istnienia tego podatku, ale niewłaściwy i krzywdzący dla mieszkańców Warszawy sposób jego naliczania, zaskarżając sporne przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Z budżetu Warszawy realizowane są inwestycje w miejsca reprezentacyjne stolicy Polski. To Warszawa i warszawiacy ponoszą koszty wynikające z wizyt państwowych delegacji zagranicznych, a także koszty i uciążliwości z powodu manifestacji różnych grup społecznych i zawodowych, nie otrzymując z tego tytułu żadnych refundacji z budżetu państwa, wyrównujących realnie ponoszone koszty stołeczności. Ponadto, w Warszawie mieszka kilkaset tysięcy osób bez meldunku, które nie płacąc podatków na rozwój i utrzymanie miejskiej infrastruktury, w pełni z niej korzystają.

Przygotowano własny projekt Ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, złożony w Sejmie jako projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. W trosce o lepsze wykorzystanie środków proponuje się w nim, aby - wzorem funduszy unijnych - trafiały one do biednych ośrodków w postaci grantów na realizację konkretnych zadań, a nie jako zasilenie ogólnego budżetu, jak to ma miejsce obecnie. Celem organizatorów jest zebranie 100 tys. podpisów, co pozwoli na skierowanie go do prac sejmowych. Podpisy pod petycją złożyli niektórzy burmistrzowie dzielnic, w tym Pragi Północ, są one zbierane także w północnopraskim Wydziale Obsługi Mieszkańców, a nawet przez kibiców na meczach Legii.

Ustalono, że po przerwie wakacyjnej, niezależnie od posiedzeń komisji, z inicjatywy zespołów roboczych odbędą się dwie konferencje: na temat szans związanych z wykorzystaniem infrastruktury i terenów kolejowych na Pradze (z udziałem dyrektora Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego PKP Pawła Olczyka) oraz druga, dotycząca pracy socjalnej.

W październiku dyskusja na temat zarządzania zasobem komunalnym dzielnicy Praga Północ zostanie uzupełniona o sprawy społeczne i temat bezdomności. Z dobrych wiadomości dla mieszkańców - jest duża szansa, że Komisja Budżetowa Rady Warszawy przyzna Pradze Północ pieniądze na program "Zielone podwórka Pragi".


Kr.
9125