Dialog na Pradze Północ - nowa odsłona

W związku z początkiem roku, zeszłoroczną nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wejściem w życie nowego programu współpracy m.st. Warszawy w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi styczniowe posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, podsumowujący dotychczasową pracę.

Przedstawiono sprawozdanie ustępującego zarządu z działań komisji w mijającej kadencji i dokonano wyboru nowego zarządu. Przewodniczącym ponownie został Krzysztof Tyszkiewicz ze Stowarzyszenia ul. Szerokiej. Oprócz niego zarząd tworzą: Tomasz Peszke (Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów"), Antoni T. Dąbrowski (Związek Stowarzyszeń Praskich), Maria Pokój (Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi") oraz Olga Wieczorek-Trzeciak (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom").

W minionym roku komisja, widząc pilną potrzebę stworzenia kompleksowej strategii dla Pragi, zapraszała na swe posiedzenia urzędników z różnych wydziałów urzędu. Dało to członkom komisji wiedzę na temat urzędniczych barier oraz skali problemów wynikających m.in. z braku strategicznego planowania, także na poziomie miasta.

Pomimo raczej pozytywnej opinii na temat współpracy z dotychczasowym zarządem dzielnicy, zwrócono uwagę na mankamenty w kontakcie z urzędem - nie przekazywano komisji do zaopiniowania przygotowywanych przez urząd ważnych dokumentów, pomijając ją w procesie konsultacji oraz nie odnoszono się formalnie do wystosowywanych przez komisję wystąpień. W związku z powyższym postanowiono ustalić, jakie projekty mają być konsultowane i jaki tryb w obiegu urzędowym powinny przybrać stanowiska komisji.

Komisje dialogu społecznego mają służyć nie tylko samym organizacjom, ale przede wszystkim lepszej komunikacji społeczeństwa z lokalną władzą. Bardzo zmienna frekwencja podczas comiesięcznych posiedzeń komisji spowodowała, że w tym roku spotkania plenarne będą odbywały się rzadziej, na rzecz pracy w zespołach tematycznych. Na razie powstały trzy takie zespoły: rewitalizacyjny, społeczny i do spraw kultury, ale w miarę zainteresowania inną tematyką ich ilość może zostać zwiększona.

Działania zespołów, poza pracą bieżącą, będą zmierzały także do stworzenia zrębów - niezbędnych dla mieszkańców Pragi - rozwiązań strategicznych. Podczas posiedzenia przyjęto przygotowane przez Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Priorytety rozwojowe dla dzielnicy Praga Północ wraz z działaniami i wskaźnikami dla działań, które zostały wypracowane podczas konsultacji społecznych, będących nadzwyczajnymi posiedzeniami komisji. Dzięki dokumentowi tworzonemu na potrzeby miejskiego Biura Funduszy Europejskich, możliwe będzie wpisanie potrzeb dzielnicy w projekty przygotowywane przez miasto lub bezpośrednie pozyskiwanie środków unijnych na konkretne działania.

Rekomendacje strony społecznej spowodowały zmiany w pierwotnym dokumencie. Priorytety poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego i zwiększenia szans rozwojowych dzieci i młodzieży uzupełniono o priorytet poprawy jakości życia mieszkańców przez wykorzystanie walorów turystycznych i potencjału przedsiębiorczości oraz o priorytet poprawy jakości środowiska, estetyki i wizerunku dzielnicy. W każdy priorytet wpisane są konkretne projekty wraz ze wskaźnikami umożliwiającymi ich weryfikację.

Zapewne w związku z politycznymi zawirowaniami, w posiedzeniu komisji nie uczestniczył żaden oficjalny przedstawiciel zarządu dzielnicy. Przewodniczący Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego wystosuje w tej sprawie stosowne zaproszenie.


Kr.
5369