Tak działa Ośrodek Pomocy Społecznej

Zanim przystąpimy do zrelacjonowania działalności białołęckiego Ośrodka Pomocy Społecznej, garść danych na temat struktury ludnościowej dzielnicy. Owe dane znalazły się zresztą w sprawozdaniu OPS, którego mogliśmy wysłuchać na 40. sesji.

W 2008 roku zamieszkiwało w Białołęce blisko 79 tys. osób, z czego blisko 42 tys. to kobiety, zaś lekko ponad 37 tys. to mężczyźni. Dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowią 24% populacji, mężczyźni w wieku produkcyjnym - 32% populacji, kobiety w tym samym wieku - 37%. Mężczyźni w wieku poprodukcyjnym - 2%, kobiety - 5% populacji. 821 to liczba osób bezrobotnych, w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano spadek o 561 osób. Warto przypomnieć, że spadek jest stały - w 2006 w Urzędzie Pracy zarejestrowało się 1915 mieszkańców Białołęki. Spadek liczby osób bezrobotnych, w oczywisty sposób, wpłynął na skalę pomocy społecznej. W ubiegłym roku, z powodu bezrobocia, udzielono pomocy 196 rodzinom, dla porównania w 2007 z tej pomocy skorzystało 310 rodzin.

Najogólniej OPS udziela pomocy osobom i rodzinom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności bądź długotrwałej i ciężkiej choroby. Wskazaniem do udzielania pomocy jest przemoc w rodzinie, ochrona macierzyństwa i wielodzietności, bezradność rodziców lub rodzica w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomocy wymagają również młodzi ludzie opuszczający całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy i mają problemy z integracją z nowym środowiskiem, osoby zwolnione z zakładów karnych, osoby dotknięte alkoholizmem lub narkomanią. Warunkiem jest dochód nie przekraczający 351 zł na każdego członka rodziny i 477 zł na osobę gospodarującą samotnie.

Zadania OPS to m.in. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą, organizowanie pracy socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną, praca nad nowymi formami pomocy społecznej i samopomocy. Największy udział w budżecie pomocy społecznej - 36,2% - stanowią świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 31,2% stanowią wydatki na ośrodki pomocy społecznej. Kolejnym, co do wielkości, udziałem jest 23,1% budżetu na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przechodząc do konkretów - białołęcki OPS realizował zadania wynikające z Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień, które polegały m.in. na organizowaniu zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych, szkoleń dla rodziców i nauczycieli, współorganizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych lokalnych, uczestnictwie w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008, prowadzeniu grup wsparcia i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, w którym udzielano porad prawnych i socjalnych dla osób w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych, doświadczających przemocy, stosujących przemoc.

W ubiegłym roku, dzięki inicjatywie OPS, zorganizowano przy Śreniawitów 4 ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla tych osób wydano 121 tys. zł, zaś na usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku bądź niesprawnych fizycznie - ponad 147 tys. zł. Z gorącego posiłku skorzystało w ubiegłym roku 336 osób, w tym 314 dzieci. Posiłki dla nich były finansowane w 20 szkołach podstawowych, 10 gimnazjach i 12 szkołach ponadgimnazjalnych. Opłacano również całodzienne wyżywienie w 12 przedszkolach i 2 ośrodkach szkolno - wychowawczych.

Wspieraniu rodzin w ich funkcjach wychowawczych służyły: pomoc psychologiczna w formie rozmów i konsultacji, współpraca ze służbami powołanymi do pomocy rodzinie. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych wyraża się w powołaniu w 2007 lokalnej koalicji na rzecz wsparcia dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, działającej w ramach Centrum Aktywności Lokalnej. CAL to przede wszystkim aktywizowanie samych mieszkańców do rozwiązywania problemów, z jakimi się borykają, poprzez inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, promowanie wolontaryzmu. W obszarze zainteresowań programu znalazły się m.in. - wymieniona już Lokalna koalicja na rzecz wsparcia dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, Lokalna koalicja na rzecz seniorów (inicjatywa zaowocowała otwarciem w końcu grudnia 2008 Centrum Aktywności Seniora) czy Klub rodzin zastępczych.

Siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich zadań i inicjatyw podejmowanych przez OPS, we współpracy z innymi podmiotami i z mieszkańcami Białołęki. Zabrakłoby na nie wszystkie miejsca w naszej gazecie. Możemy wszakże obiecać czytelnikom, że do tematu będziemy powracać.


(egu)

6636