Chłodnym okiem

Koniec wakacji

Do końca wakacji niespełna tydzień, nie dziwne więc, że prace rozpoczęły już merytoryczne komisje rady dzielnicy. Jako pierwsza zebrała się komisja budżetu. Z jednej strony zapoznaliśmy się z wykonaniem dzielnicowego załącznika za I półrocze bieżącego roku (o tym poniżej), z drugiej strony zarząd przedstawił przysłane od skarbnika miasta założenia do budżetu na kolejny rok. Łatwo nie będzie.

Od 1 stycznia 2011 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych, w znaczący sposób odbijająca się na finansach gmin, w tym także m.st. Warszawy, która z prawnego punktu widzenia ma status gminy na prawach powiatu. Co nowego wprowadza nowa ustawa? Po pierwsze, uzupełniono roczne planowanie budżetowe o planowanie trzyletnie, które do tej pory było tylko stosowane przy tworzeniu tzw. Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Po drugie ustawodawca wyraźnie dąży do wprowadzenia jeszcze skuteczniejszych mechanizmów kontroli wydatków publicznych i długu publicznego między innymi poprzez zakaz pokrywania wydatków bieżących ze zobowiązań kredytowych. Nowy budżet ma być więc zintegrowanym dokumentem, zawierającym m.in. wieloletnią prognozę dochodów, niezbędną wielkość wydatków operacyjnych, obsługę i spłatę zaciągniętych zobowiązań, przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia, wielkość środków przeznaczonych na inwestycje itp. Nad prawidłowością realizacji budżetu ma czuwać, tak jak do tej pory, regionalna izba obrachunkowa. Nowa ustawa ma generalnie zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu się przez jednostki samorządu terytorialnego. Na razie jako radni dowiedzieliśmy się, iż przez kolejne trzy lata dzielnica będzie musiała wypracowywać dochody własne od 102 milionów zł w roku przyszłym do 106 milionów w 2013. 100 milionów dochodów własnych mamy również wypracować w roku bieżącym. Na razie na pierwsze półrocze wykonano równo 50%. Pozostałe 185 milionów złotych północnopraskiego budżetu stanowią subwencje i dotacje m.st. Warszawy. Na 30 czerwca, z będącej do dyspozycji Pragi kwoty 285 milionów złotych, wydatkowano 125 milionów, co stanowi 43,8% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie prawie 47%, a wydatki majątkowe, czyli inwestycje, na poziomie 20%. Usprawiedliwieniem dla zarządu jest fakt, iż faktury za inwestycje zaczynają tak de facto spływać w III i IV kwartale. Na tym etapie zaangażowanie 20% można uznać za zadowalające.Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
4637