Prawnik radzi

Umowa prorogacyjna

Jestem przedsiębiorcą. Zawieram coraz więcej umów z klientami. Dość często jednak z powodu niezapłaconych należności muszę spotykać się z nimi w sądzie. Sprawia mi to ogromne problemy, ponieważ kontrahenci pochodzą z całej Polski i większość spraw odbywa się poza miejscem prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej. Czy jest jakiś sposób na to, abym mógł takie sprawy przeprowadzać w miejscu, w którym mam firmę.
Janusz N.


Sądem miejscowo właściwym jest, co do zasady, sąd pozwanego. Jednakże strony w drodze umowy tzw. prorogacyjnej mogą postanowić, jaki sąd będzie miejscowo właściwy do rozstrzygania sporów wynikłych z danego stosunku prawnego. Strony nie mają jednak pełnej dowolności w wyborze sądu. Nie można w drodze umowy zmienić właściwości rzeczowej sądu, tj. nie można poddać właściwości sądu rejonowego spraw, które na podstawie ustawy należą do właściwości sądu okręgowego lub na odwrót. Nie jest możliwa także zmiana właściwości miejscowej wyłącznej sądu, która to jest określona w 38-42 KPC. Umowa prorogacyjna musi zostać sporządzona na piśmie, nie musi jednak być to odrębna umowa, wystarcza zamieszczenie odpowiedniego postanowienia w treści umowy np. sprzedaży. Warunku formy pisemnej nie spełnia jednak zamieszczenie klauzuli prorogacyjnej w drukowanych regulaminach wydanych przez jedną ze stron i nie zaakceptowanych wyraźnie na piśmie przez drugą stronę. Umowa o właściwości sądu może być zawarta bądź przed powstaniem jakiegokolwiek sporu między stronami i dotyczyć sporów przyszłych, które mogą wyniknąć ze stosunku prawnego łączącego strony, bądź też już po powstaniu sporu, a nawet już po wytoczeniu powództwa, ale przed wdaniem się w spór przez pozwanego. Jeżeli będzie Pan zawierał kolejne umowy z kontrahentami, to należy w treści umowy dotyczącej np. sprzedaży, umieścić klauzulę o następującej treści: "Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego". Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296) art. 46 k.p.c.


Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
4085