Prawnik radzi

Przedawnienie roszczenia za rachunek telefoniczny

Nie zapłaciłem rachunku telefonicznego z 2004 r. Otrzymałem pismo od firmy windykacyjnej, że wykupiła mój dług w lutym 2008 r. Mój dług z 400 zł zwiększył się do 1400 zł i mam 7 dni na jego uregulowanie. Czy w takiej sytuacji muszę zapłacić, czy dług uległ już przedawnieniu?

Emil. J.


Roszczenie jest przedawnione i może Pan odmówić spłaty. Może Pan wystosować pismo do firmy windykacyjnej, które jednak nie musi spełniać szczególnych warunków. Wystarczy jeśli w piśmie wskaże Pan, iż powstałe w 2004 roku zadłużenie uległo przedawnieniu i odmawia Pan spełniania rzeczonego świadczenia. Ponadto w piśmie może Pan podnieść, iż nie życzy sobie więcej wezwań do zapłaty w tej sprawie i jeśli firma windykacyjna uważa, iż ich roszczenie jest wymagalne, to powinna działać zgodnie z procedurami przewidzianymi przez prawo, tj. powinna wystąpić z pozwem do sądu.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego "Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne". Ponadto, "jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata".

Roszczenie firmy telekomunikacyjnej związane było z prowadzoną przez tę firmę działalnością gospodarczą, zatem ulega przedawnieniu w terminie trzech lat. Nie ma znaczenia, że Pan nie prowadził działalności gospodarczej - działalność taka jest prowadzona przez firmą telekomunikacyjną. Nie ma też znaczenia, że doszło do cesji wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej, bowiem termin przedawnienia przez to nie uległ zmianie.

Jeśli tylko nie pominął Pan w pytaniu istotnych informacji np. że uznał Pan dług lub zawarł ugodę z telekomunikacją co do spłaty zadłużenia (co przerywa bieg przedawnienia, tym samym nie można się już podnieść zarzutu przedawnienia), to roszczenie uległo już przedawnieniu w 2007 r.

Podstawa Prawna: Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93) Art. 117 §1 k.c., Art. 118 k.c.


Joanna Nowacka
prawnik
Kancelaria Doradztwa Prawnego "Leximus"
4273