Prawnik radzi

Likwidacja spółki z o.o.

Jestem udziałowcem, a zarazem prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność ta nie przynosi oczekiwanego dochodu. Czy i w jaki sposób można zlikwidować niniejszą spółkę?

Jan K.


Rozwiązanie spółki powodują przede wszystkim, przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza), ogłoszenie upadłości spółki bądź też inne przyczyny przewidziane prawem. Ponadto, sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki zarówno na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe, albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny, wywołane stosunkami spółki. Tak jak przy zakładaniu spółki z o.o., tak i przy jej rozwiązywaniu należy dokonać szeregu sformalizowanych czynności, które stanowią konieczny element realizacji woli likwidacji podmiotu gospodarczego. W tym celu należy, w kolejności, dokonać podjęcia u notariusza stosownej uchwały wspólników o likwidacji spółki (koszt ok. 1.000 zł), jednocześnie powołując likwidatora/ów (likwidatorami są członkowie zarządu spółki, chyba że w uchwale wspólnicy postanowią inaczej, albo co innego zostało zapisane w umowie spółki). Kolejny krok stanowi zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego faktu otwarcia likwidacji spółki oraz danych likwidatorów wraz z ich wzorami podpisów (koszt: 650 zł). W tym czasie likwidatorzy przygotowują bilans otwarcia likwidacji, który składają wspólnikom do zatwierdzenia, a następnie ogłaszają w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Likwidatorzy powinni w tym czasie zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, spłacić długi i upłynnić majątek spółki, zaś podział majątku spółki między wspólników może nastąpić 6 miesięcy po ogłoszeniu, o którym mowa powyżej. Na koniec likwidacji wspólnicy zatwierdzają sprawozdanie finansowe, a likwidatorzy składają wniosek do KRS o wykreślenie spółki, do którego załącznik stanowi wspomniane sprawozdanie likwidacyjne (koszt: 550 zł) Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.).


Anna Kiczor
prawnik
Kancelaria Doradztwa Prawnego "Leximus"
4298