Prawnik radzi

Upadłość konsumencka

31 marca 2009 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, a za jej pośrednictwem, przepisy o upadłości konsumenckiej. Adresatami tych przepisów będą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które popadły w długi, a tym samym stały się niewypłacalne.

Jednakże upadłość taka będzie mogła być ogłoszona jedynie w sytuacji, kiedy dłużnik stał się niewypłacalny tylko wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności, takich jak: choroba, wypadek, śmierć małżonka (jeśli powoduje niewypłacalność), katastrofa naturalna albo utrata pracy nie z własnej winy. Nie będzie można ogłosić więc upadłości w sytuacji, gdy osoba zaciągnęła zobowiązanie będąc już niewypłacalną, albo doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika. Z kolei, rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, będzie musiało zostać zinterpretowane przez sąd, który rozstrzygnie, czy pracownik odszedł sam, czy też został do tego zmuszony.

Co ważne, upadłość konsumencką dłużnik będzie mógł ogłosić tylko raz na 10 lat. Z wnioskiem o upadłość będzie mógł wystąpić do sądu wyłącznie sam dłużnik. Koszt złożenia takiego wniosku to kwota 200 zł. Likwidacja masy upadłościowej będzie mogła być przeprowadzona przez samego upadłego, ale pod nadzorem syndyka i za zgodą sądu. Dłużnik będzie zmuszony wydać syndykowi cały swój majątek, w tym zamieszkiwaną przez siebie nieruchomość. Z uzyskanej w ten sposób kwoty sąd wydzieli tyle, aby dłużnikowi wystarczyło na wynajęcie mieszkania przez okres 12 miesięcy. Jeżeli natomiast pieniądze ze sprzedaży masy upadłościowej dłużnika nie wystarczą, by zaspokoić roszczenia wierzycieli, sąd określi, jaka część pozostałego zadłużenia będzie spłacana w ratach, przez okres kolejnych pięciu lat. Zakres spłat zależeć będzie od zarobków dłużnika, wysokości wierzytelności i możliwości ich zaspokojenia. Po upływie wspomnianego, pięcioletniego okresu spłat, sąd umorzy pozostałą część zadłużenia. Warto zaznaczyć, iż przez rzeczony okres 5 lat, dłużnik nie może kupować czegokolwiek z odroczonym terminem płatności bądź na raty. Z kolei, w razie niespodziewanej poprawy sytuacji materialnej upadłego (dzięki otrzymaniu darowizny, spadku lub wygranej w grach losowych), sąd może podnieść wysokość spłaty długów. Nie zrobi tego jednak w sytuacji, kiedy dłużnik zacznie więcej zarabiać. Jeżeli zaś upadły dłużnik naruszy nałożone na niego obowiązki i nie będzie dokonywał spłat, wówczas sąd umorzy postępowanie. Tym samym swoje należności dłużnik będzie musiał regulować na ogólnych zasadach.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 234, poz. 1572).


Anna Kiczor
prawnik
Kancelaria Doradztwa Prawnego "Leximus"
4834