Prawnik radzi

Skarga pauliańska

Jeżeli dłużnik w drodze darowizny przekazuje swój majątek osobie trzeciej, przez co uniemożliwia swojemu wierzycielowi wyegzekwowanie należności, wierzyciel może wystąpić do Sądu z powództwem, dzięki któremu po uzyskaniu stosownego wyroku sądowego, możliwe będzie prowadzenie przez wierzyciela egzekucji z majątku, który został darowany przez dłużnika na rzecz osoby trzeciej.

Kilka miesięcy temu do prowadzonej przeze mnie kancelarii przyszedł Jan K., który ponad dwa lata temu pożyczył swojemu koledze Andrzejowi W. kwotę 50 tys. zł. Jak się z czasem okazało, kolega był osobą nieuczciwą i nie zwrócił w umówionym terminie pieniędzy Janowi K. Ponieważ próby polubownego rozwiązania sporu nie przyniosły rezultatu, Jan K. skierował sprawę do Sądu, którą wygrał i z tak otrzymanym wyrokiem (zaopatrzonym przez Sąd w klauzulę wykonalności) udał się do Komornika Sądowego. Niestety, w trakcie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego okazało się, iż dłużnik Andrzej W. nie posiada żadnego majątku, z którego możliwe byłoby przeprowadzenie egzekucji i tym samym zaspokojenie roszczeń Jana K. Po kilkumiesięcznym prowadzeniu postępowania egzekucyjnego komornik umorzył egzekucję, jako bezskuteczną. Jednocześnie jednak ustalono, iż kilka miesięcy wcześniej Andrzej W. darował swojej córce Annie W. nieruchomość w postaci dużego domu położonego na obrzeżach Gdańska.

Sytuacja wydawała się beznadziejna. Jan K. chciał się dowiedzieć, czy jest jakakolwiek szansa, by odzyskać od nieuczciwego kolegi pieniądze. Nie mogłem, niestety, na zadane pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Poinformowałem go, że istnieje jednak duża szansa, że odzyska swoje pieniądze, ale będzie wymagało to sporo czasu i cierpliwości. Otrzymawszy wszelkie pełnomocnictwa od Jana K. oraz niezbędne dokumenty do złożenia pozwu - a świadczące o braku majątku dłużnika Andrzeja W. i uprzednim wyzbyciu się tego majątku - złożyłem w imieniu mojego klienta a Jana K. do Sądu pozew, w którym domagałem się uznania za bezskuteczną w stosunku do Jana K. dokonanej przez Andrzeja W. na rzecz córki darowizny domu położonego na obrzeżach Gdańska (skarga pauliańska).

Po kilkumiesięcznym postępowaniu sądowym, Sąd wydał wyrok zgodny z moim żądaniem, mocą którego Jan K. mógł przeprowadzić postępowanie egzekucyjne z ww. nieruchomości w postaci domu, mimo iż w świetle prawa dom ten nie był już własnością dłużnika Andrzeja W., lecz stanowił własność jego córki Anny W. Doszło więc do powstania swoistej fikcji prawnej, mocą której jedynie w stosunku do Jana K. przedmiotowa nieruchomość traktowana była jako nadal należąca do dłużnika Andrzeja W. Tym samym Jan K. mógł i złożył ponowny wniosek egzekucyjny do komornika, w którym domagał się przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego z ww. nieruchomości. Komornik zgodnie z żądaniem Jana K. zajął przedmiotową nieruchomość, biegły sądowy ją wycenił, zaś na licytacji przeprowadzonej przez komornika dom został sprzedany. Jan K. otrzymał należne mu pieniądze; 50 tys. zł wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami, które poniósł tak przed Sądem, jak i u komornika.

Podstawa prawna: art. 528 kodeksu cywilnego "jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli".


Radca Prawny
Dariusz Budnik
z Kancelarii z siedzibą w Gdańsku


5544