Prawnik radzi

Jak legalnie zatrudnić nianię?

Jestem mamą półrocznej dziewczynki. Chciałabym wrócić do pracy. Zastanawiamy się z mężem nad zatrudnieniem niani. Słyszałam, że mogę zatrudnić nianię legalnie i nie będę musiała opłacać za nią składek na ZUS. Czy to prawda? Jak powinna wyglądać umowa?

Katarzyna C.

Legalne zatrudnianie niani od zeszłego roku nie wiąże się koniecznością opłacania za nianię składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ robi to ZUS, ale tylko od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obecnie 1500 zł brutto). Rodzic obowiązany jest do uiszczania składek, ale tylko od kwoty, o którą pensja przekroczy najniższe wynagrodzenie w kraju. ZUS zapłaci składki za zatrudnioną przez Panią nianię, ale tylko jeżeli spełnione są następujące warunki. Po pierwsze, niania, co do zasady może opiekować się dzieckiem od 20 tygodnia życia, do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzy lata. Po drugie, oboje rodzice wspólnie wychowujący dziecko muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, mogą również prowadzić własną firmę. Ponadto, umowa z nianią powinna być zawarta w formie pisemnej i określać w szczególności: strony umowy; cel i przedmiot umowy; czas i miejsce sprawowania opieki; liczbę dzieci powierzonych opiece; obowiązki niani; wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty; czas, na jaki umowa została zawarta; warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy. W ciągu siedmiu dni od podpisania umowy Pani albo Pani mąż musicie zgłosić w ZUSie siebie, jako płatnika składek, a nianię jako ubezpieczoną.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 r. Nr 45 poz. 235).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus

3228