Prawnik radzi

Odstąpienie od umowy

Kupiłem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej komputer przenośny oraz kartę sieciową Komputer ten był dwukrotnie oddawany do naprawy gwarancyjnej. Obie naprawy nie doprowadziły do usunięcia usterki polegającej na tym, że komputer nie ładował baterii. W związku z tym złożyłem oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróciłem komputer. Sprzedawca potwierdził mi odbiór komputera, ale odmówił przyjęcia karty sieciowej zakupionej wraz z komputerem, twierdząc, że działa ona prawidłowo. Czy sprzedawca słusznie postąpił?
Tomasz W.


Zgodnie z treścią art. 556 § 1 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. W takiej sytuacji, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże, kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Przy czym, ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. W razie odstąpienia od umowy strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej (art. 560 § 1 i 2 k.c.). Oświadczenie złożone przez Pana o odstąpieniu od umowy nabycia komputera jest więc skuteczne. Skuteczne jest także Pana oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży karty sieciowej, nabytej wraz z komputerem przenośnym, którego istotną cechą jest możliwość korzystania z niego bez dostępu do stałego źródła zasilania. Karta sieciowa stanowi przynależność komputera. Z uwagi na utratę użyteczności w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży rzeczy głównej czyli komputera, istnieje także możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży przynależności.

Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).Paweł Jankowski
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
4319