Co się dzieje z naszą kasą?

Artykuł ten polecam szczególnej uwadze Komisji Budżetu Rady Dzielnicy Praga Północ, a także wszystkim, którzy są zainteresowani, jak są wydatkowane nasze podatki.

Jak co roku zarząd dzielnicy jest zobowiązany do przedstawienia radnym informacji o realizacji dochodów i wydatków po upływie I półrocza, czyli na 30 czerwca. Materiały, które otrzymali radni są bardzo dobrze opracowane od strony technicznej i to jest jedyna dobra wiadomość. Niestety, inne wieści są złe.

BUDŻET NIE JEST DOBRZE REALIZOWANY

Zarząd dzielnicy musiał bardzo wnikliwie studiować przygotowane sprawozdanie, dotarło ono bowiem do radnych dopiero 11 sierpnia.

Obraz, który wyłania się z tego dokumentu jest następujący:

Wykonanie inwestycji na 30 czerwca wynosi ogółem 5,9%. (W ubiegłym roku było identyczne. W 2003 wyglądało nieznacznie lepiej i wynosiło 15,9 %, a do końca roku zrealizowano zaledwie 30% pierwotnych założeń).

Zaangażowanie środków do 30 czerwca na najważniejsze zadania inwestycyjne wynosiło:

- Studnia oligoceńska Kowieńska/ Strzelecka - plan 600 000 zł - wydatkowano 0 zł, zaawansowanie 0%
- Przebudowa Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej - plan 600 000 - wydatkowano 0 zł - zaawansowanie 0%,
- Rewitalizacja Ząbkowskiej - plan 2 170 000zł - wydatkowano 30 920 zł - zaawansowanie 1,42%,
- Rewitalizacja innych zabytkowych budynków - plan 400 000 - wydatkowano 0 zł - zaawansowanie 0%,
- Budowa budynków komunalno - socjalnych - plan 500 000 - wydatkowano 9961 zł - zaawansowanie 1,99%,
- Modernizacja budynku urzędu dzielnicy - plan 2 191 015 zł - wydatkowano 832 zł zaawansowanie 0,04%,
- Budowa hali sportowej SP 127 Kowieńska 12/20 - plan 2 500 000 - wydatkowano 4 108 zł, zaawansowanie 0,16%,
- Nadbudowa kondygnacji w Zespole Szkół Jagiellońska 7 - plan 1 560 000 wydatkowano 16 458 zł - zaawansowanie 1,06%,
- Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego ul. Namysłowska - plan 180000 wydatkowano 0 zł - zaawansowanie 0%,
- Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. - plan 1000000 zł - wydatkowano 138 270 zł - zaawansowanie 13,83%.

Wobec wielu z tych zamierzeń mam wiele wątpliwości. Za niebezpieczne uważam zamiary nadbudowy kondygnacji w Zespole Szkół Jagiellońska 7 z racji, iż mieści się tam szkoła podstawowa, a niezbędne prace budowlane będą się musiały odbywać w trakcie roku szkolnego. Osobiście postulowałem rozbudowę tej placówki poprzez dobudowę kolejnego parterowego pawilonu. Inaczej także widzę koncepcję przebudowy Placu Weteranów 1863 r. Od dawna postuluję tam budowę Domu Weterana Powstania Warszawskiego. Z tempa i fizycznego zaawansowania zadań można już dziś powiedzieć, że większość tych prac w tym roku nie ma szans na rozpoczęcie. Być może zakończone zostaną prace przy studni oligoceńskiej (przygotowania trwały trzy lata), oraz remont budynku przy Ząbkowskiej 4. Na pewno skonsumowane zostaną kolejne środki na modernizację budynku urzędu, który na przestrzeni ostatnich lat kosztuje już nas, podatników, około 10 milionów złotych. W realizację pozostałych zadań, których i tak nie jest wiele, wątpię.

Fatalnie, moim zdaniem, są także realizowane remonty.

Nie będę tu analizował remontów w placówkach oświatowych, bo ich wykonanie następuje na początku II półrocza w przerwie wakacyjnej. Obawy moje budzi jednak fakt, że w niektórych przypadkach na dzień 30 czerwca nie były przygotowane ich projekty (SP 258 ul. Brechta). Zarząd w swoim sprawozdaniu nie chwali się także terminami zakończenia wielu remontów w szkołach, co budzi moje podejrzenia, że będą one także kontynuowane po rozpoczęciu roku szkolnego, powodując zakłócenia w funkcjonowaniu placówek.

Przykładowo:

- Na remonty budynków komunalnych z planowanych 13 170 000 zł (w ramach tych środków występują obowiązkowe przez gminę dopłaty do wspólnot mieszkaniowych) wydatkowano 4 465 607 zł, co stanowi 33,9% zaplanowanych środków.

- Na remonty dróg z kwoty 1 794 914 zł wydatkowano 256 523 zł, czyli 14,3% środków. (Mimo trzech przetargów nie udało się wyłonić wykonawców na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Strzeleckiej, a także dokumentacji na remonty ulic wewnątrzosiedlowych!).

Są jednak pozycje, gdzie już w połowie roku wydatkowano znaczącą część budżetu.

Bardzo niepokoi mnie to, że w placówkach oświatowych wykonanie planu w paragrafach płacowych osiągnęło 58,5%. W zeszłym roku wynosiło 55% i spowodowało poważne perturbacje finansowe placówek w okresie przedświątecznym. Najgorsza sytuacja jest w liceach ogólnokształcących, gdzie zaangażowanie wydatków płacowych jest na poziomie 63,9%. Znacząco także wydatkowano środki na zakup energii na poziomie 60%. Praktycznie w I półroczu wydatkowano wszystkie środki na zakupy środków żywności w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Przeraża mnie celowe wstrzymywanie wydatków w niektórych pozycjach:

- Zakupy leków i materiałów medycznych w szkołach – poziom wydatków od 0 do 15%.
- Zakupy pomocy naukowych dydaktycznych i książek - poziom wydatków w szkołach od 9 do 47%.
- Złotówki nie wydano na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów.
- Złotówki nie wydano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

A nie są to duże pieniądze. Generalnie sytuacja w dzielnicy po I półroczu wygląda następująco:
Wydatki ogółem plan - 221 849 894, wydatkowano 99 230 686 czyli 44,7% środków w tym:

- Na wynagrodzenia i pochodne wydano ponad 53% środków - 48.410.579 zł
- Na inwestycje zaledwie 5,9% środków - 856 779 zł
- Wydatki rzeczowe (administracyjne) pochłonęły 26% środków - to jest 47104075 zł

Kolejne półrocze i ciągle chaos w planowaniu i realizowaniu wydatków, a przed radnymi już kolejna korekta budżetu dzielnicy i zapewne nie ostatnia.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodniczący klubu
radnych SLD

7852